Uniwersalne właściwości wełny mineralnejBezpieczeństwo ogniowe

   Wyroby z wełny kamiennej posiadają najbezpieczniejszą klasę reakcji na ogień czyli A1 . Z grupy materiałów izolacyjnych jedynie wyroby z wełny kamiennej zapewniają uzyskanie wymagań odporności ogniowej we wszystkich przegrodach budowlanych i mogą być stosowane bez żadnych ograniczeń ze względu na wysokość i powierzchnię. Właściwości te zapewniają bezpieczeństwo konstrukcji i pozwalają na skuteczną ewakuację osób w razie zaistnienia pożaru. Niektóre zastosowane produkty z wełny mineralnej zapewniają kilkugodzinną odporność konstrukcji metalowych na działanie ognia. O wysokiej ognioodporności wyrobów z wełny mineralnej nie powinni zapominać projektanci budynków użyteczności publicznej i przemysłowych, zwłaszcza gdy jednorazowo występować tam będą znaczne skupiska osób. Inwestorzy powinni zwracać uwagę na prawidłowe i bezpieczne rozwiązania techniczne budynku, zapewniając bezpieczeństwo pożarowe jego mieszkańcom.

Izolacja termiczna

   Wyroby z wełny kamiennej PAROC posiadają bardzo dobre właściwości izolacyjności cieplnej. Właściwości te  wyrażone współczynnikiem przewodzenia ciepła λ wynoszą od 0,033 – 0,040 W/mK. Im niższy współczynnik λ, tym większa (korzystniejsza) jest izolacyjność cieplna produktu. Zarówno inwestorzy prywatni jak i publiczni powinni zwracać uwagę nie tylko na cenę produktu ale i na jego jakość cieplną. Chcąc aby budynek był wysoce energooszczędny należy stosować materiały o wysokiej jakości cieplnej. Tym bardziej jest to teraz istotne, w  kontekście wprowadzonej w Polsce Europejskiej Dyrektywy dot. efektywności energetycznej budynków. Każdy budynek będzie posiadał tzw. Certyfikat Energetyczny z podaną klasą energetyczną budynku. Otrzymanie wysokiej klasy wiązać się będzie z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych jak i wyrobów o wysokiej jakości cieplnej. Budynki czy mieszkania energooszczędne będą wyceniane wyżej, w razie ich np. sprzedaży,
w porównaniu do budynków o niższej klasie energetycznej.

Paroprzepuszczalność

   Wyroby z wełny kamiennej PAROC nie stanowią bariery dla przepływu pary wodnej. Właściwość ta jest niezwykle ważna dla utrzymania produktu izolacyjnego zastosowanego w przegrodzie w stanie suchym. Przy prawidłowym montażu warstw przegrody np. w dachu (użycie folii paroizolacyjnych, paroprzepuszczalnych, szczelin wentylacyjnych) nadmiar wilgoci z pomieszczeń lub przegrody jest szybko usuwany na zewnątrz, nie powodując
zawilgocenia produktu i obniżenia przez to izolacyjności cieplnej. Wg badań ITB przeprowadzonych na zlecenie
MIWO opór dyfuzyjny pary wodnej w dachu wentylowanym, ocieplonym płytami z wełny mineralnej wynosi 4,5 m2*h*hPa/g, natomiast dla ściany zewnętrznej, ocieplonej wełną mineralną opór ten wynosi 25,7 m2*h*hPa/g. Porównując te wartości z innymi materiałami izolacyjnymi (np. styropian) wartości te wynoszą odpowiednio
32,4 oraz 61,0 m2*h*hPa/g. Analizując wyniki obliczeń okazało się, że wydajność wentylacji zasadniczo wpływa
na udział przegród zewnętrznych w usuwaniu pary wodnej z budynku. I tak przy słabej wentylacji (0,15 h-1) pomieszczeń (najczęstsze przypadki) udział przegród ocieplonych wełną mineralną w usuwaniu pary wodnej wynosi ogółem 67,6 %. W tym przez dach jest usuwane 59,4% a przez ściany 8,2% pary wodnej. Dla innych materiałów izolacyjnych (np. styropian) wartości te odpowiednio wynoszą 10,1% oraz 4,2%. Jak widać wartości udziałów przegród, ocieplonych wełną mineralną, w usuwaniu pary wodnej są znaczące. Dzięki tej właściwości
w budynkach o słabej wentylacji możemy utrzymać korzystny dla zdrowia mikroklimat wnętrz, nie powodując efektu
szczelnego termosu powietrznego. MIWO ciągle kładzie nacisk na podkreślanie jak ważna jest to właściwość, wpływająca na dobre samopoczucie mieszkańców budynku, niezależnie od pory roku. Niektóre publikacje w prasie fachowej próbowały niejako zbagatelizować efekt „oddychania ścian”, tym niemniej taki efekt istnieje i wpływa na nasz komfort.

Właściwości akustyczne


Wyroby z wełny kamiennej PAROC z racji swej charakterystycznej, włóknistej struktury posiadają bardzo dobre właściwości pochłaniania dźwięku i znajdują zastosowanie jako materiał na izolacje akustyczne. Produkty te można stosować zarówno konstrukcjach podłogowych do redukcji dźwięku uderzeniowego jak i w konstrukcjach
pionowych (ścianki działowe) do izolacji przed hałasem powietrznym. Również użycie tych wyrobów w sufitach
podwieszanych pozwala na polepszenie akustyki wnętrz i stworzenie pożądanego środowiska akustycznego. W układzie ścian działowych kartonowo gipsowych można ograniczyć hałas do 68 dB stosując podwójny układ płyt gipsowo kartonowych z wypełnieniem np. produktem UNS 37 o grubości 100mm.

Stałość wymiarów i kształtów

Produkty z wełny kamiennej z racji stosowanego surowca jakim jest kamień bazaltowy zachowują niezmienne wymiary i kształty, niezależnie od ekstremalnych, zewnętrznych warunków temperaturowych czy wilgotnościowych. Jest to bardzo ważna właściwość, mająca duże znaczenie np. dla produktów stosowanych w podłożu fasad otynkowanych lub dachów płaskich. Zastosowanie tych produktów znacznie przedłuża trwałość fasady czy
dachu płaskiego poprzez brak występowania naprężeń rozciągających czy ściskających w wyrobie.

Łatwość montażu

Montaż produktów z wełny jest szybki i łatwy. Naturalna elastyczność tych wyrobów pozwala na bardzo dokładne przyleganie  krawędzi produktu do konstrukcji drewnianych czy metalowych. Unikamy w ten sposób powstawania  mostków termicznych, mających wpływ na obniżenie izolacyjności cieplnej przegrody oraz rozwój procesów gnilnych np. w konstrukcji drewnianej. Umiejętne przycięcie maty lub płyty (1-2 cm szerzej od szerokości szkieletu montażowego) powoduje samozakleszczenie się produktu, ograniczając w ten sposób potrzebę stosowania
pomocniczych akcesoriów podtrzymujących wyroby w czasie montażu.

Odporność mechaniczna

Wyroby z wełny kamiennej przeznaczone do stosowania w warunkach bezpośredniego działania sił ściskających lub rozrywających (np. izolacje podłóg z wylewką betonową, ścian fasadowych otynkowanych lub dachów płaskich) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne. Dzięki stosowaniu nowoczesnych
technologii produkcji uzyskanie odpowiednich parametrów mechanicznych dla specjalnych wyrobów nie stwarza
żadnych problemów. Wszystkie produkty posiadają wymagane dokumenty techniczne potwierdzające ich wysoką jakość. Właściwości te mają znaczący wpływ na trwałość izolowanych konstrukcji.

Trwałość i odporność

Wyroby z wełny kamiennej wykonane są z surowców odpornych na działanie substancji organicznych. Olej, rozpuszczalniki, umiarkowane kwasy oraz roztwory zasadowe nie powodują uszkodzenia wełny.
Produkty te również nie ulegają procesowi starzenia i nie powodują korozji metalu. Nie są one także pożywką dla mikroorganizmów ani dla pospolitych gryzoni. Żadne procesy gnilne czy grzybowe nie rozwijają się w wyrobach z wełny kamiennej i szklanej.

Wyroby izolacyjne z wełny kamiennej PAROC znacznie przyczyniają się do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego. Poprzez zastosowanie tych produktów ograniczamy zużycie energii na ogrzewanie budynków, co znacząco wpływa na ograniczenie emisji szkodliwych pyłów czy gazów do atmosfery. Oprócz tego stosując takie produkty zapewniamy sobie wysoki komfort życia w bezpiecznym, zdrowym i ekologicznie korzystnym budynku.